Preduzeće”Integral-elektro”d.o.o. Sarajevo, osnovano je prije više od 17 godina. Od tada uspješno radi i posluje na :
- Projektovanju elektroenergetskih postrojenja,uređaja i instalacija u građevinarstvu i industriji,
- Izvođenju elektroinstalaterskih radova jake i slabe struje u građevinarstvu i industriji,
- Ispitivanje efikasnosti primijenjenih zaštita od direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom,
- Periodični pregledi , ispitivanje električnih zaštita, gromobranske instalacije, i ostala ispitivanja na instalacijama jake i slabe struje, i izdavanje atesta kao ovlastene firme od Federalnog Ministarstva
- Trgovina na veliko i malo elektro materijalima i ostalim proizvodima,
- Niz ostalih poslova iz klasifikacije preduzeća .


Neki od izvršenih poslova su :


- Rekonstrukcija i automatizacija grijanja na el.energiju i mazut pogona : “Krznara”, “Krupna koža”,
“Konfekcija”, “Galanterija” u KTK u Visokom (Projekat,isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Sanacija gradskih grobalja “Sutina” u Mostaru : mrtvačnica, upravna zgrada, vanjska rasvjeta,
trafo stanica, razhladne komore i dr. (Projekat, isporuka elektro opreme, izvodjenje i ispitivanje).
- Izgradnja Doma zdravlja “Tekija” u Mostaru : unutrašnja i vanjska rasvjeta, telefonija, razglas
(Projekat, isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Distributivno napajanje poslovnih objekata “Asfaltgradnja” i niza garažnih 29 objekata u Visokom
(Isporuka elektro opreme,izvođenje i ispitivanje).
- Visočka klasična-gimnazija, rekonstrukcija (Projekat, isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Glavna gradska i područna škola “Senahid Bolić” i sportska dvorana u Olovu
(Projekat, isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Distributivno kablovsko napajanje i instalacije stambene zgrade “Karingtonka” u Olovu 48 stanova
( Projekat, isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Sanacija 130 kuća u Olovu – Program Pilot i CRS ( Izvođenje i ispitivanje).
- Sanacija stambenih zgrada Lamela 1,2,3 i zgrada 12 i 13 u Olovu ( Izvođenje i ispitivanje).
- Izgradnja dalekovoda u Gornjoj Lipnici u Kaknju dužine 1.500 m. Program : “BERGAMO-IMG”
(Isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje el.radova na novoizgrađenoj stambenoj zgradi L.B. u Visokom od 29 stanova
(Isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Elektro sanacija “Prirodno-matematičkog fakulteta” u Sarajevu – Program SRSA (Izvođenje i ispitivanje).
- Sanacija i adaptacija glavnih razvodnih ormara el.instalacije i agregatskih postrojenja Doma zdravlja
u Olovu i Pošti u Visokom.
- Izvođenje el.radova na Zanatskom trgovačkom centru “Sebilj II” u Visokom od 140 poslovnih
prostora, pijace, parkinga, vanjske rasvjete i glavnog infrastrukturnog el.napajanja
(Isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje elektro radova na “Dječijem odmaralištu” u Vogošći (Projekat, isporuka elektro opreme,
izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje el.radova na teniskim terenima i pratečim objektima u Kaknju i u Visokom
( Projekat, isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Isporuka el.opreme i izvođenje el.radova na filterima i dozatorima bloka V i VI na
Termoelektrani „ Kakanj” u Kaknju. ( Projekat, isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje elektro radova na O.Š.”Trnovača” u Gornjem Vakufu ( Projekat, isporuka elektro opreme,
izvođenje i ispitivanje).

- Sanacija i adaptacija cca 150 stambenih jedinica i individualnih objekata na području Sarajevskog
kantona u raznim programima( Projekat, isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje elektro radova na Domu zdravlja na Stupu u Sarajevu (Isporuka elektro opreme,
izvođenje i ispitivanje).
- Izrada i ugradnja glavnih razvodnih ormara sa trafaznim dvotarifnim brojilima i uklopnim satom
u 11 stambenih objekata naselja “T.E.Kakanj” u Kaknju.
- Izvođenje svih elektro radova na kompleksu Medresa „Osman ef. Redžović“ u Visokom (Isporuka el.opreme,izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje elektro radova na fiskulturnoj sali u Hrasnici (Isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje elektro radova na benzinskoj pumpi i pomoćnim objektima “Suša” u Donjem Moštru
i u Visokom.( Projekat, isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje elektro radova na dvije zgrade Kasarne “Maršal Tito” u Sarajevu
( Projekat, isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje elektro radova na objektu: Talijanski SFOR Butmir i Rajlovac
(Isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje elektro radova na rekonstrukciji i sanaciji Pošte u Ilijašu.(Isporuka el.opreme, izvođenje i
ispitivanje).
- Izvođenje elektro radova na rekonstrukciji i sanaciji O.Š. u Semizovcu.(Isporuka elektro opreme,
izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje elektro radova na “Vispak-u” u Visokom ( Montaža BTS 630 kva, 10/0,4kv, glavno
napajanje i GRO za fabriku čokolade).Projekat, isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje elektro radova na nadgradnji 12 stambene jedinice sa po 10 stanova u potkrovlju u Vogošći
(Isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje elektro radova i montaža glavnog agregatskog postrojenja na Medresi u Čajangradu.
- Izvođenje elektro radova na Tehničkom servisu “A & BONUS” ( Projekat, isporuka elektro opreme,
izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje elektro radova na glavnom mrežnom i agregatskom napajanju Preduzeća Prerade mesa
“Skršo promet” Visoko, skupa sa 4 rashladne komore. ( Projekat, isporuka elektro opreme,
izvođenje i ispitivanje).
- Izrada : “Projekat rekonstrukcije rasvjete bloka VI na Termoelektrani Kakanj” u Kaknju.
- Izrada : “Projekat elektroinstalacija Vibratora bloka VI u Termoelektrani Kakanj” u Kaknju.
- Izrada glavnog i pomoćnih razvodnih ormara za Preradu mesa “Skršopromet” u Visokom.
- Izrada : “Projekat rekonstrukcije rasvjete kotlovnice bloka V u T.E.”KAKANJ” u Kaknju.
- Izrada : “Projekat rekonstrukcije rasvjete bloka V u T.E.”KAKANJ” u Kaknju
( strojarnica, vodarnica, bunkeri )
- Izvođenje elektro radova na stambeno-poslovnom objektu “MUSALA” u Visokom
( 42 stana i 30 poslovnih prostora, 20 apartmana – motel „PIRAMIDA”,podzemna garaža,
restorani, ukupan zatvoreni prostor preko 11.500 m²)(Isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Vršenje potrebnog mjerenja i ispitivanja na svim trafo stanicama i u svim proizvodnim pogonima
firme “Vitex” d.d. iz Visokog.
- Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, odnosno projekta :”Glavni izvedbeni projekat
elektro instalacija, stambeno – poslovnog centra Bosmal City Centar u Sarajevu”,
( 2 nebodera sa po 27 sprata, ukupno 302 stana, 5 etaža podzemnih i nadzemnih garaža,
poslovnim prostorima ,šopinzima, sa 3 restorana, bazenom, velnes centrom,
vanjskim uređenjem, trafo stanicama 3×1 MVA i agregatskim postrojenjem 715 KVA,
ukupne površine preko 80.000 m² zatvorenog prostora, sa najsavremenijim integrisanim
sistemima i upravljenjem)

- Izvođenje elektro radova na stambenim objektima “T2″ u naselju Rosulje u Vogošći
( 72 stana, pomoćne prostorije i kotlovnica),površine preko 7.000 m2 ( Isporuka elektro opreme,
izvođenje,mjerenje i ispitivanje)
- Izrada glavnog projekta nadgradnje stambenih objekata na Grbavici u Sarajevu u ulici
Mutevelića br1-3 i 29-31
- Izvođenje elektro radova na izgradnji TS-e 630 KVA, 20(10) /0,4 kV i NN priključaka
za stambeni objekat “T2″ u Vogošći. (Isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izrada projekta benzinske pumpe i pratećih objekata Susa commerce u Visokom i izvođenje
kompletnih elektro radova
- Izrada projekta drugog dijela “ABS” banke u Visokom i izvođenje kompletnih elektro radova
- Izvođenje elektro radova na stambeno-poslovnom objektu “ZOIL-a” u Visokom
( 20 poslovnih prostora i 24 stana) (Isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).

- Kao glavni Izvođač svih elektro radova, završili smo nabavku opreme i izvođenje svih elektro
radova jake, slabe struje i ostalih instalacija na kompletnom stambeno- poslovnom objektu
“Bosmal City Centar” u Sarajevu, sa svim integrisanim sistemima i upravljanjem EIB/KNX
jake struje, elektro motornim pogonima, regulacijom temperature,rasvjetom i ostalim
potrošačima,zatim sistemima daljinskog očitavanja potrošnje : el.struje,hladne vode, sanitarne vode
i grijanja, kao i integrisanim sistemom upravljanja ISM :vatrodojave, protuprovale,detekcije
plinova,video nadzora,kontrole pristupa, kontrole liftova, kontrole rampi, kao i sistemom ozvučenja,
satnom instalacijom i instalacijama telefonske, računarske i TV mreže).

(Isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje elektro radova na objektu : Džački dom “Veliko Čajno” u Visokom ( Muški i ženski internat )
(Isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje elektro radova na poslovnom objektu“Eurobest“d.o.o. Kakanj u Kaknju
( Projekat, isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izrada projekta elektro instalacija jake i slabe struje i izvođenje elektro radova na poslovnim
objektima “Nerc” d.o.o.Visoko, “Enem” d.o.o.Visoko, “Automatic servis” d.o.o. Visoko i
“Rudar produkt” d.o.o.Visoko i proizvodnim pogonima prerade mesa “Semić” d.o.o. u Visokom
- Izvođenje elektro radova na benzinskoj pumpi “Hamsel”u Vogošći( Projekat, isporuka elektro opreme,
izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje elektro radova na poslovnom biznis centru “Vizija”d.o.o.Visoko u Visokom,
( Projekat, isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izrada projekta proširenja proizvodnih kapaciteta “Keksara” u Visokom
- Izvođenje elektro radova na “Islamskom fakultetu” u Sarajevu ( Atrij I i Atrij II )
(Isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Kompletna izrada elektro projektne dokumentacije za KOMPLEKS internacionalnog univerziteta
na Ilidži u Sarajevu sa 22 objekta, ukupne zatvorene površine 70.000 m2 i sa, vanjskim TS-ima
i vanjskim uređenjem na površini od 20.000 m2, izrađenim u posebnim projektima i to :
a) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje fakulteta za menadžment i javnu administraciju
b) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje fakulteta za umjetnost i društvene nauke
c) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje fakulteta tehničkih nauka
d) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje medicinskog fakulteta
e) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje objekta rektorata
f) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje objekta biblioteke i škole za strane jezike
g) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje objekta obezbijeđenje i informacija
h) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje studentskih domova 1,2,3,4 i 5
i) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje hotela sa četri zvjezdice
j) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje prodajni centar-šoping centar
k) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje objekte džamije,pravoslavne crkve,
katoličke crkve i sinagoge
l) Projekat elektro instalacija jake i slabe struje objekta kotlovnice i labaratorije
m) Projekat elektro instalacija trafo stanica 3x1MVA, agregatskim postrojenjem 700 kVA,
sa vanjskom rasvjetom i vanjskom infrastrukturom jake i slabe struje za objekte INU-a.
- Izvođenje el.radova na Internacionalnom fakultetu-“Fakultet za menadžment i administraciju”
na Ilidži u Sarajevu ( pračenje izvođenja građevinskih radova ).
- Nabavka elektro opreme i izvođenje elektro radova na kompleksu apartmanskog naselja
“VUČKO”Jahorina,( I faza ),sadržaja 240 apartmana i 15 poslovnih prostora,garažni višeetažni
dio,bazen,sportska dvorana,vanjsko uređenje i drugi sadržaji, površine od 25.000 m2
( Projekat – djelimične promijene i poboljšanja, isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje elektro radova na poslovnom objektu hotel „Centar“ Visoko.
( Projekat, isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje el.radova na objektu prerade prehrambenih proizvoda „VITA-LIFE“ u Visokom
(Projekat, isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje el.radova na objektu „Apoteka“ u Osijeku- Sarajevo. (Projekat,isporuka el.opreme,
izvođenje i ispitivanje)
- Izvođenje elektro radova na objektu „Amfiteatar Osman ef.Redžović“ Veliko Čajno Visoko
(Isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Radovi u server sobi i video nadzor na objektu : ABS banka Sarajevo

- Izvođenje elektro radova na objektu ABS banku u Kaknju, ABS banci na Dobrinji,
ABS banci Novo Sarajevo
- Nabavka el.opreme i izvođenje el radova jake i slabe struje na Općini Visoko.
( Projekat,isporuka el.opreme,izvođenje,ispitivanje)
- Nabavka el.opreme,izvođenje el.radova jake i slabe struje na Gazihusrev-begovoj biblioteci u Sarajevu
(Isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje el.radova jake i slabe struje na izgradnji džamije Čajangrad sa pratečim objektima
u Velikom Čajnu,Općina Visoko(Isporuka elektro opreme, izvođenje i ispitivanje).
- Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova za potrebe Elektrodistribucije Zenica,
na ugradnji GRMO u višespratnim objektima LOT-1: PJ-ce Zenica, Kakanj, Tešanj, Maglaj
i Zavidovići i LOT 2: PJ-ce Visoko, Breza,Olovo i Vareš
- Projektovanje i  izvođenje el.radova jake i slabe struje na poslovnom objektu: Industrija mesa„Semić“ Visoko.
- Projektovanje i izvođenje el.radova jake i slabe struje na objektu  memorijalni centar”Gradska groblja”Visoko
- I niz drugih poslova iz oblasti elektrike,građevinarstva i industrije
- Projektovanje i izvođenje elektro radova – Hypo Alpe Adria Bank -Villa park Sarajevo
- Poslovi uvoza-izvoza mašina, opreme i raznih materijala